Strona główna > Kultura > Warsztaty

Zamiast jogi PANTOMIMA!
Zamiast jogi PANTOMIMA!

Cena: 120zł

Miasto: Kraków
Data: dowolna
Pora/godzina: dowolna
Ilość osób: dowolna
Opis propozycji:

Za­prasza­my na jedyne w Krako­wie i nie­pow­tarzal­ne w ska­li kraju, re­gular­ne za­jęcia z za­kresu pan­to­mi­my. Cze­ka­my na oso­by cie­ka­we nowych do­świad­czeń, ch­cące się ro­z­wijać, nie­banal­nie spędzać czas.

Re­gular­ne za­jęcia roz­po­czyna­my 21 mar­ca, za­prasza­my na coty­go­dnio­we spot­ka­nia w po­nie­działki (19:00-20:30) lub w czwart­ki (20:00-21:30) z możl­iwo­ścią „od­ro­bie­nia” za­jęć w rów­nole­głej gru­pie. Pra­cu­jemy w ka­meral­nych ze­spo­łach, żeby za­pew­nić in­dywidu­al­ny kon­takt z pro­wadzącym i mak­sy­mal­nie kom­for­to­we warun­ki pra­cy. Ist­nie­je rów­nież możl­iwość od­bycia in­dywidu­al­nych kon­sul­tacji po za­jęciach zaw­sze, gdy będzie to po­trzeb­ne.

Za­jęcia pro­wadzi Ta­de­usz Dy­lawer­ski – ak­tor, lal­karz, mim, pe­dagog te­atru i cyr­ku, ab­sol­went Wy­dzia­łu Lal­kar­skie­go PWST we Wro­cławiu i Stu­dium Pan­to­mi­my przy Wro­cław­skim Te­atrze Pan­to­mi­my, nieg­dyś ak­tor w ze­spo­le Hen­ryka To­ma­szew­skie­go, obec­nie ak­tor Te­atru Fi­gur Kraków.

Pro­gram za­jęć obej­mu­je: se­krety za­sad ro­z­grzew­ki pan­to­mi­micz­nej, ruch wy­dzie­lony, kon­tra­punkt, iden­ty­fi­ka­cję, ro­dzaje chodów pan­to­mi­micz­nych, prze­nosze­nie ruchu na przed­miot, bu­dowanie etiud pan­to­mi­micz­nych.

Pan­to­mi­ma, uruchamia­jąca cia­ło w in­ny spo­sób niż joga czy kon­wen­cjonal­ny trening fi­zycz­ny, mo­że stać się od­skocz­nią od codzien­no­ści i meto­dą na za­sko­cze­nie sie­bie sa­mego.

Koszt mie­sięcz­nych za­jęć (cz­te­ry 90-mi­nuto­we spot­ka­nia) wy­nosi 120 złotych. Pierw­sze spot­ka­nie jest bez­płat­ne.

DO­DAT­KO­WO dla pierw­szych dzie­sięciu osób, które się do nas zgłoszą: PRO­MO­CJA – mie­siąc za­jęć z kuglar­stwa gra­tis!

Wszyst­kie spot­ka­nia od­bywają się przy ulicy Węgier­skiej 1 (Pod­górze).

Za­pisy: te­atr@teatr­fi­gur.pl, tel. + 48 696 784 719
Opinie korzystających z propozycji: Dodaj swoją opinię Dodaj swoją opinię


Dane kontaktowe:
Teatr Figur
małopolskie
, Kraków
696 784 719
http://teatrfigur.pl
krakow.teatr.figur@gmail.com

NewsletterOstatnio dodane